ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี

9-6-2558 9-21-09ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้กระจ่ายอำนาจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการจัดการศึกษาตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังกัด และความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร ขึ้น ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีภารกิจ และหน้าที่ ดังนี้

 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ของโรงเรียนในเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร
 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาเทคโนโลยี ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิชาการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแผนงานโครงการที่ไ้ดรับอนุมัติ
 4. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ
 6. นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร
 7. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร
 8. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสกลนคร และศูนย์วิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

จำนวนโรงเรียนในสังกัด

จำนวน 45 โรงเรียน จำแนกตามขนาดได้ดังนี้

 • โรงเรียนขนาดเล็ก (1 – 499 คน) จำนวน 17 โรงเรียน
 • โรงเรียนขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) จำนวน 19 โรงเรียน
 • โรงเรียนขนาดใหญ่ (1,500 – 2,499 คน) จำนวน 5 โรงเรียน
 • โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป) จำนวน 4 โรงเรียน

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ประธานกรรมการ
 • นายศุภชัย  ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รองประธานกรรมการ
 • นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาสว่างแดนดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. สาขาสกลนคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. สาขานครพนม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด สพม. เขต 23 กรรมการ
 • นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” กรรมการและเลขานุการ

 กิจกรรมของศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารหอเกียรติยศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
 • โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรจากโครงการ Microsoft Partners in Learning มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.