Breaking News

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 • ศูนย์การเรียนรู้
 • ความเป็นมา
 • ฐานพอเพียงเลี้ยงชีพ
 • ฐานห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
 • ฐานภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคม
 • ฐานหรรษากับผ้ามัดย้อม
 • ฐานรักสุขภาพ
 • ฐานเปิดประตูสู่โลกภาษา
 • ฐานกีฬาและนันทนาการ
 • ฐานภูมิปัญญา
 • ฐานศิลปาชีพเครื่องหนัง
 • แผนที่ตั้งศูนย์และฐานการเรียนรู้
 • กิจกรรมของศูนย์
 • ดาวน์โหลดเอกสาร

 • ที่ตั้ง
  • อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • ผู้บริหารแกนนำ
  • นายตรีชนนท์  แสนอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
 • วิทยากรแกนนำ
  • นางรัตนา  บัวล้ำล้ำ
  • นางสาววิชุดา  เชื้อตาอ่อน
  • นายวัฒนา  ปัญจรักษ์
  • นางสาวประภาพร  อุปโคตร
 • นักเรียนแกนนำ
  • นางสาววริสรา  ค้ำจุล
  • นายรณยุทธ  อินธิจักษ์
 • นิทรรศการ
  • นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชาลงกรณ์ และพระบรมวงศานุวงษ์ ที่เคยเสด็จฯมาทรงงาน ในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
  • ห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าคณะพานิยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง การผลิตภาพยนตร์สั้น
 • ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุม 3 ศาสตร์ จำนวน 9 ฐาน ประกอบด้วย
  • กิจกรรมศาสตร์พระราชา
   • ฐานศาสตร์พระราชา
   • ฐานคุณธรรม
  • กิจกรรมศาสตร์สากล
   • ฐานภาพยนตร์สั้น
   • ฐาน STEM
   • ฐานคนรักสุขภาพ
   • ฐานคลินิกภาษา
   • ฐานกีฬาและนันทนาการ
  • กิจกรรมศาสตร์ภูมิปัญญา
   • ฐานภูมิปัญญา
   • ฐานเครื่องหนัง
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  • วันจันทร์ ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
  • เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

 • ความเป็นมา
  • โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554
 • ผลงาน
  • รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2561
   ผู้อำนวยการโรงเรียน นายตรีชนนท์  แสนอุบล
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม
   ครูแกนนำ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
   นักเรียนแกนนำ นางสาวนันทนา  อินธิจักษ์
  • สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2556
   ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ

ฐานพอเพียงเลี้ยงชีพ

 • ที่ตั้ง
  • แหล่งเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นายจิระพงษ์  คล้ายถม
  • นายโยธิน  ถาบุตร
  • นายพงษ์พิพัฒน์  นารินรักษ์
  • นางดรุณี  ภูพันนา
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • เกษตรอำเภอเจริญศิลป์
  • มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

 • ที่ตั้ง
  • ห้องคุณธรรม อาคาร 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นายพิพัฒน์  ขอสุข
  • นายบัญญัติ  ผิวงาม
  • นางดรุณี  ภูพันนา
  • นายกิตติคุณ  เชื้อสุจริต
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • เทศบาลตำบลเจริญศิลป์

ฐานภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์สังคม

 • ที่ตั้ง
  • ห้อง CINEMA อาคาร 3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
  • นายธนกฤต  สันทา
  • นายสาวิตร  โคตรสุโน
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
  • TOP video อำเภอสว่างแดนดิน

ฐานหรรษากับผ้ามัดย้อม

 • ที่ตั้ง
  • ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นางปัญจารา  ซาหิน
  • นางสมฤดี  แสนเภา
  • นางอุมรินทร์  โปทาหลี
  • นางสาวกนกภรณ์  คิดโสดา
 • หน่วยงานเครือข่าย

ฐานรักสุขภาพ

 • ที่ตั้ง
  • ห้องพยาบาล อาคาร 2 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นางอัจฉรา  วิไลวงษ์
  • นางสาววรางคณา  มณีนพ
  • นางสาวเบญมาศ  ไชยช่วย
  • นายคมกริช  ทรงเย็น
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • โรงพยาบาลเจริญศิลป์

 • ที่ตั้ง
  • ห้องคลินิกภาษา อาคาร 4 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นางภัฑร์ธิชาษ์  เริ่มลักคน์
  • นางดวงเดือน  บุญประเสริฐ
  • นางสาวภัทรสุดา  เกิดแสง
  • นางสาวทิพย์สุดา  ผายกลาง
  • นางสาวภัทรสุดา  กลยนีย์
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

 • ที่ตั้ง
  • ห้องสุขศึกษา อาคาร 3 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นายชาตรี  ยาศิริ
  • นางสุนทรีรัตน์  ยาศิริ
  • นายพายัพ  ซาหิน
  • นายวิชชากร  ศรีวิสุทธิชัย
 • หน่วยงานเครือข่าย

 • ที่ตั้ง
  • ลานเวทีคนกล้า/ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นายกรกช  จันตะเสน
  • นายสุนทร  ขันศรี
  • นายรัตนชัย  จุลราช
  • นางสาวสุพัตรา  วงค์แสงน้อย
  • นางสาวพักตรา  ราชามาตย์
 • หน่วยงานเครือข่าย

 • ที่ตั้ง
  • อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเครื่องหนัง Western Saloon โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
 • วิทยากรแกนนำ
  • นางสาวรัฐญา  แสนสามารถ
  • นางประทุมพร  อุปบุตร
  • นายจักรกฤษ  แสนพันนา
  • นางสาววิภาพร  ประวิเศษ
  • นางสาวชลธิชา  ยาศิริ
 • หน่วยงานเครือข่าย
  • ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หลายกิจกรรม ดังนี้

 • การอบรมนักเรียนแกนนำ ประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2561
 • การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
 • คลิกเพื่อชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์

เอกสารสำหรับครูแกนนำ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”