Home / ตารางสอน/ตารางเรียนออนไลน์

ตารางสอน/ตารางเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2/2562

 

ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียน 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ภาคเรียนที่ 1/2560
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 5 มิถุนายน 2560)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 5 มิถุนายน 2560)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 5 มิถุนายน 2560)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2560)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2560)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2560)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่ (ยกเลิก)

ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 13 ธันวาคม 2559
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ ธันวาคม 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 13 ธันวาคม 2559)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 7 พฤศจิกายน 2559)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 7 พฤศจิกายน 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 7 พฤศจิกายน 2559)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2559)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2559
)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

 

ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 27 มิถุนายน 2559)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 27 มิถุนายน 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 27 มิถุนายน 2559
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 6 มิถุนายน 2559)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 6 มิถุนายน 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 6 มิถุนายน 2559
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2559)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2559)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2559)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่


ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 16 พฤศจิกายน 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 2 พฤศจิกายน 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

 ภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2558)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 (ยกเลิก)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

ภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางสอนของครู ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 5 (เริ่มใช้ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 16 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 3 (เริ่มใช้ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 2 (เริ่มใช้ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่
ตารางสอนของครู ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2557)
ตารางเรียนของนักเรียน ฉบับที่ 1 (เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)

ภาคเรียนที่ 2/2556

ตารางสอนครู ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 6 มกราคม พ.ศ. 2557)
ตารางเรียนนักเรียน ฉบับที่ 4 (เริ่มใช้ 6 มกราคม พ.ศ. 2557)
ตารางสอนครู ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)
ตารางเรียนนักเรียน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556)
ตารางประเภทอื่นๆ คลิกที่นี่

6 comments

  1. ดีมากสะดวกสะบวยในการกดรหัสค่ะมีครูสอนด้วยชื่อครูวรวิทย์ไชยวงศ์คตค่ะเข้าใจมากชอบดูหนังสั้นมากมากค่ะ

  2. ชอบดูหนังสั้นมากมากค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.