Breaking News

ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเอกศักดิ์ อาจหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

aekkasak07122521@gmail.com

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชุติมณฑน์ รินทะชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

chutimon683@gmail.com

นายสมหมาย เพียสา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

toy_216@hotmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ พันธวงค์

ครูชำนาญการ

Noomnim2412@gmail.com

นางรัตนา บัวล้ำล้ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

ratana255@gmail.com

นางสาวประภาพร อุปโคตร

ครู

Prapapown.mai@gmail.com

นางสาววิภาพร ประวิเศษ

ครู

Wipa.9350@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรางคณา มณีนพ

ครูชำนาญการพิเศษ

Warangnoona@gmail.com

นายวัฒนา ปัญจรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

piakpanjarukse2516@gmail.com

นางอุมรินทร์ โปทาหลี

ครูชำนาญการพิเศษ

aummarin2525@gmail.com

นางสาวเธียรฉันท์ ยี่วาศรี

ครูผู้ช่วย

namkhing.2943@gmail.com

นางสาวกุลธิดา สารสุข

ครูผู้ช่วย

sa_kuntida@kkumail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลักษณารีย์ มาตราช

ครู

Lucksanareeann@gmail.com

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต

ครูชำนาญการพิเศษ

kruteem@gmail.com

นางปัญจารา ซาหิน

ครูชำนาญการพิเศษ

Panjara2016@gmail.com

นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดา

ครูชำนาญการ

jeab.kanokphon@gmail.com

นายสาวิตร โคตรสุโน

ครู

sawit.khotsuno@gmail.com

นางนราพร จันทราภรณ์

ครูชำนาญการ

anusat28032526@gmail.com

นายธีรวัฒน์ ดวงผุย

ครูผู้ช่วย

Wattwat2540@gmail.com

นางสาวยุวภา ตะระชู

ครูผู้ช่วย

yuwapha6547@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจมาศ ไชยช่วย

ครูชำนาญการ

aoyza3828@gmail.com

นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อน

ครูชำนาญการ

wichu21da@gmail.com

นางสาวชนิดาภา แก้วปราณี

ครูผู้ช่วย

taikaewpranee@gmail.com

นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน

ครูอัตราจ้าง

oh.hemadhulin139@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย

พนักงานราชการ

Witchakorn2013@gmail.com

นายประสิทธิ์ ศรีละวรรณ

ครู

Prasitseelawan0808@gmail.com

นายสิริชัย บุญแสง

ครูอัตราจ้าง

bombaygreatman9999@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรกช จันตะเสน

ครูชำนาญการพิเศษ

Korrakot2520@gmail.com

นายรัตนชัย จุลราช

ครูชำนาญการพิเศษ

Rattanachai891@gmail.com

นางสาวพักตรา ราชามาตย์

ครู

Paktrazaza@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพายัพ ซาหิน

ครูชำนาญการพิเศษ

PayapSahin2508@gmail.com

นายธนกฤต สันทา

ครูชำนาญการพิเศษ

Tanagit.1@gmail.com

นายโยธิน ถาบุตร

ครูชำนาญการ

tabutyotin@gmail.com

นางสาวรัฐยา แสนสามารถ

ครูชำนาญการ

Rsaensamart@gmail.com

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต

suchadaa1996@gmail.com

นางดวงเดือน บุญประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ

buangduen513@gmail.com

นายกิตติคุณ เชื้อสุจริต

ครู

chasutjarit@gmail.com

Miss Rhea Christine Geralo Cabailo

ครูอัตราจ้าง

rheachristinecabailo@gmail.com

Mr.Raymond Nibla Gabaleo

ครูอัตราจ้าง

raymondgab1207@yahoo.com

นางสาวจันจิรา สินงาม

ครูอัตราจ้าง

namjanjira0909@gmail.com

นางสาวเนตรนรินทร์ สุขเกษม

ครูอัตราจ้าง

praew08260@gmail.com

นางสาวนุชรี พักแพง

ครูผู้ช่วย

Nootcharee13048@gmail.com

บุคลากรทางการศึกษา

นายรุ่งเรือง หนูเนียม

ช่างไม้ 4

นางสาวณัฐฤดี จำเริญไกร

ครูธุรการ

naturadeepom@gmail.com

นายเจษฎา สุภีร์คำ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางบัวสา แกระหัน

ลูกจ้างชั่วคราว

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวกิตตยาภรณ์ สุพระวงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวกัลยรัตน์ โทรัตน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

นางสาวพัชรา สีลาวงศ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร