Breaking News

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปคบเพลิง มีชื่อว่า “ตราเจริญฉาย” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา