ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ชื่อ “เจริญฉาย” หมายถึง การฉายส่องความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา