Breaking News

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22  มีนาคม  พ.ศ.  2520  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่ตำบลให้มากขึ้น  โดยได้รับการบริจาค ที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนจาก นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์คำ  ข้าราชการบำนาญโรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา จำนวน  42  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา

ปีการศึกษา  2526  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. 2  รุ่น 1)

ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.)

ปีการศึกษา  2531 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม (มพช.ส.)  และโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดเล็ก

ปีการศึกษา  2536  กรมสามัญศึกษา  ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2540   กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา  2545  กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งให้นายประเสริฐ  เคนทะวาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์” ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำตากล้าราช-ประชาสงเคราะห์  และให้ นายลิขิต  คำภูแสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  มาดำรงตำแหน่งแทนจนถึงวันเกษียณอายุราชการ คือ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2554

ปีการศึกษา  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำสั่งให้นายกิตติศักดิ์   สุวรรณชัยรบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”  แทน นายลิขิต  คำภูแสน

ปีการศึกษา  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำสั่งให้นายตรีชนนท์  แสนอุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”  แทน นายกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ

ปีการศึกษา  2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-มัธยมศึกษา เขต 23  มีคำสั่งให้นายไพรัตน์  แดนขนบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา“โพธิ์คำอนุสรณ์”  แทน นายตรีชนนท์  แสนอุบล

ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีคำสั่งให้ นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” แทนนายไพรัตน์ แดนขนบ และโรงเรียนได้รับรางวัลมาตรฐานแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน