Breaking News

ประวัติและผลงาน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว

นายไพรัตน์  แดนขนบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 326 หมู่ 17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ภรรยา: นางบรรพตี แดนขนบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
บุตร: นายสุกฤษฏ์ แดนขนบ และนางสาวลลิตา แดนขนบ

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2531 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. 2548 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเสาวัด จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2564 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร