Breaking News

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว

นายเอกศักดิ์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

วันเดือนปีเกิด 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านนาจาน ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
ภรรยา: นางอภิญญา อาจหาญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
บุตร: นางสาวอารยา อาจหาญ

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงโพนไค อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
มัธยมศึกษา โรงเรียนสว่างศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปริญญาตรี คบ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2547 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2555 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ. 2556 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2557 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา จังหวัดสกลนคร
พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” จังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธณรม สืบสานศิลปวัฒนธณรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสุขภาพดี ปราศจากสิ่งเสพติดให้โทษ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม”

คติพจน์
“ครองตน ครองคน ครองงาน”