งานวิชาการ

นักเรียนฝึกทักษะอาชีพการเป็นช่างภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนกลุ่มสมองโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การเป็นช่างภาพ ณห้องสตูดิโอ เพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้บริการถ่ายภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน และฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน

Read More »

ศรร. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้

วันที่ 10/06/2567 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ โดยมีครูและนักเรียนแกนนำ เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันจันทร์ คาบเรียนที่ 7  เพื่อปลูกฝังหลักคิดให้กับนักเรียนทุกคน

Read More »

จ.ศ. นำนักเรียนคัดเลือก นศท. ประจำปี 2567

วันที่ 07/06/2567 นายสาวิตร โคตรสุโน ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567 ณโรงเรียนสว่างแดนดิน

Read More »

จ.ศ. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

วันที่ 06/06/2567 งานวัดและประเมินผล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัด กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง ณ โดมอเนกประสงค์ โดยได้เชิญคณะครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาพบปะกับนักเรียน เพื่อนัดหมายในการแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา อบจ.สกลนคร

วันที่ 04/06/2567 นายกิตติคุณ เชื้อสุจริต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Read More »

คณะครูอบรมโครงการ PISA

วันที่ 1 มิถุนายน 2567คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA ณหอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

Read More »

คณะครูจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ 30/05/2567 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

Read More »

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ MOE Content Creator Awards

วันที่ 30/05/2567 นักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ และขอเชิญชวนร่วมกด ไลค์และกดแชร์ให้กำลังใจนักเรียนของเราในการประกวดในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนให้เป็นที่รู้จัก   @samonggroup ใจที่ยิ้ม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพม.สกลนคร #เรียนดีมีความสุข #กระทรวงศึกษาธิการ #moecontentcreatorawards #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #เด็กไทยฐานใจดี …

Read More »

สพม.สกลนคร นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 29/05/2567 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” รับการนิเทศกำกับติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ณห้องประชุมโพธิ์ทอง โดยมี ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้นำเสนอผลการเตรียมความพร้อม และรับมอบนโยบายจากต้นสังกัด

Read More »

การประชุมกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ประจำปี 2567

วันที่ 28/05/2567 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โดยมีนายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประชุม

Read More »