รายงานการประกันคุณภาพ

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2567 มีจำนวน 3 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ปีการศึกษา 2567 มีจำนวน 3 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ของการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้