ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนฝึกทักษะอาชีพการเป็นช่างภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นักเรียนกลุ่มสมองโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ การเป็นช่างภาพ ณห้องสตูดิโอ เพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ให้บริการถ่ายภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน และฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน

Read More »

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ”โพธิ์คำอนุสรณ์“ ได้จากกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อปลูกฝังความรักและความสามัคคีให้กับนักเรียนใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อดูแลช่วยเหลือกัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและฝึกความกล้าแสดงออก

Read More »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครูและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ  

Read More »

ศรร. จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้

วันที่ 10/06/2567 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ โดยมีครูและนักเรียนแกนนำ เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันจันทร์ คาบเรียนที่ 7  เพื่อปลูกฝังหลักคิดให้กับนักเรียนทุกคน

Read More »

จ.ศ. มอบเครื่องแบบให้กับสภานักเรียน

วันที่ 10/06/2567 งานสภานักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” รับมอบ เครื่องแบบชุดสูทจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสภานักเรียน ซึ่งชุดดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

Read More »

จ.ศ. นำนักเรียนคัดเลือก นศท. ประจำปี 2567

วันที่ 07/06/2567 นายสาวิตร โคตรสุโน ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2567 ณโรงเรียนสว่างแดนดิน

Read More »

จ.ศ. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง

วันที่ 06/06/2567 งานวัดและประเมินผล โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัด กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนบกพร่อง ณ โดมอเนกประสงค์ โดยได้เชิญคณะครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาพบปะกับนักเรียน เพื่อนัดหมายในการแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read More »

ผอ. มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียนที่หมดวาระ

วันที่ 06/06/2567 นายเอกศักดิ์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ คณะกรรมการสภานักเรียน เนื่องในโอกาสหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบช่อดอกไม้ให้กับ คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ณโดมอเนกประสงค์ ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการนักเรียน ที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงาน อย่างเต็มความสามารถตลอด หนึ่ง ปีที่ผ่านมา

Read More »

การประชุมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 05/06/2567 งานสภานักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ณห้องประชุมโพธิ์ทอง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในการดูแลโรงเรียนและส่งเสริมวินัยนักเรียน โดยมีคณะครูร่วมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน

Read More »

ครู จ.ศ. ร่วมเป็นคณะทำงาน สพฐ.

วันที่ 04/06/2567 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี 2567 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

Read More »