ข้อมูลผู้บริหาร

นายเอกศักดิ์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel. 0800138682

นางชุติมณฑน์ รินทะชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

Tel. 0985844691

นายสมหมาย เพียสา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

toy_216@hotmail.com
Tel. 0828383045