อำนาจหน้าที่

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” มีบทบาท อำนาจและหน้าที่ ดังนี้

 1.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 2.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
 4.  จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
 5.  ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
 6.  กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน การ พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7.  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่ กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 8.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9.  ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
 10.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกําหนด

 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน ตามกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ “ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา ดําเนินการกระจาย อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน การบริหารงานบุคคล และด้าน การบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา ในอํานาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี้”

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 • งานพัฒนาหรืองานดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 • งานวางแผนงานด้านวิชาการ
 • งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
 • งานพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 • งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • งานวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
 • งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 • งานนิเทศการศึกษา
 • งานแนะแนว
 • งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
 • งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 • งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 • งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
 • งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
 • งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • งานสารบรรณและสารสนเทศกลุ่ม
 • งานงบประมาณและแผนงานกลุ่ม
 • งานควบคุมภายในกลุ่ม
 • งานแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
 • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาออก
 • งานขอหนังสือรับรอง/ขออนุญาต
 • งานทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง
 • งานวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่นๆ
 • งานจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ
 • งานพัฒนาบุคลากร/ อบรม/ ศึกษาดูงาน
 • งานส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่ม
 • งานวินัย

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

 • งานสารบรรณกลุ่ม
 • งานสารสนเทศกลุ่ม
 • งานงบประมาณและแผนงานกลุ่ม
 • งานควบคุมภายในกลุ่ม
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุและสินทรัพย์
 • งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • งานประเมินผลและรายการผลการปฏิบัติงานกลุ่ม
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • งานแผนกลุ่ม
 • งานสารบรรณกลุ่ม
 • งานสารสนเทศกลุ่ม
 • งานธุรการและสารบรรณ
 • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 • งานโสตทัศนศึกษา
 • งานลูกจ้างและพนักงานบริการ
 • งานโรงอาหารและโภชนาการ
 • งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียน
 • งานสัมพันธ์ชุมชน
 • งานธนาคารโรงเรียน
 • งานกิจการนักเรียน
 • งานส่งเสริมระเบียบวินัย
 • งานควบคุมความประพฤติ
 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 • งานสภานักเรียน
 • งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานความปลอดภัยนสถานศึกษา
 • งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • งานโครงการสุจริต
 • งานDMC
 • งานรับสมัครนักเรียนใหม่
 • งานทัศนศึกษา