แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1DFJ_HoIsGxhrmUy38cWHgyqZP9auyfDp?usp=drive_link