รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/1a1Fd2gGGlm_I6NC_xTApYorMwgrx8TZT?usp=drive_link