คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

https://drive.google.com/drive/folders/18erdfkWuCBom_QwtNjqRxHi48SvgL7dA?usp=drive_link