ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/drive/folders/1xHA2893b6FpLq4Oam4CFj5Kd6DARHal0?usp=drive_link