ข้อมูลสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/drive/folders/1Nb3aV5hCK3TTlgjt4y4EXc2YPcgeQZor?usp=drive_link