ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตนา บัวล้ำล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

ratana255@gmail.com
Tel. 0981493053

นางสาวประภาพร อุปโคตร
ครูชำนาญการ

Prapapown.mai@gmail.com
Tel. 0994649233

นางสาวสุดารัตน์ พันธวงค์
ครู

Noomnim2412@gmail.co
Tel. 0810477892

นางสาววันนิสา ไชยรบ
ครูผู้ช่วย

wannisa@npu.ac.th
Tel. 0988972839

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรางคณา มณีนพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัฒนา ปัญจรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมรินทร์ โปทาหลี
ครูชำนาญการพิเศษ

aummarin2525@gmail.com
Tel. 0892771921

นางสาวกุลธิดา สารสุข
ครูผู้ช่วย

moohik.12@gmail.com
Tel. 0821774015

นางสาวเธียรฉันท์ ยี่วาศรี
ครูผู้ช่วย

namkhing.2943@gmail.com
Tel. 0965718766

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปัญจารา ซาหิน
ครูชำนาญการพิเศษ

panjara2016@gmail.com
Tel. 0862386818

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต
ครูชำนาญการพิเศษ

kruteem@gmail.com
Tel. 0954632474

นางนราพร จันทราภรณ์
ครูชำนาญการ

anusat28032526@gmail.com
Tel. 0807616998

นางสาวกนกภรณ์ คิดโสดา
ครูชำนาญการ

jeab.kanokphon@gmail.com
Tel. 0833375416

นางสาวลักษณารีย์ มาตราช
ครู

Lucksanareeann@gmail.com
Tel. 0831473430

นายสาวิตร โคตรสุโน
ครู

sawit.khotsuno@charoensin.ac.th
Tel. 0957565700

นายธีรวัฒน์ ดวงผุย
ครูผู้ช่วย

Wattwat2540@gmail.com
Tel. 0829637969

นางสาวยุวภา ตะระชู
ครูผู้ช่วย

yuwapha6547@gmail.com
Tel. 0930966547

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจมาศ ไชยช่วย
ครูชำนาญการ

aoyza3828@gmail.com
Tel. 0857410693

นางสาววิชุดา เชื้อตาอ่อน
ครูชำนาญการ

wichu21da@gmail.com
Tel. 0832871292

นางสาวกัญญารัตน์ มหาราชสุพันธ์
ครู

kanyam618@gmail.com
Tel. 0980869568

นางสาวชนิดาภา แก้วปราณี
ครูผู้ช่วย

Taikaewpranee@gmail.com
Tel. 0922712861

นางสาวอรพรรณ เหมะธุลิน
ครูอัตราจ้าง

Oh.hemadhulin139@gmail.com
Tel. 0969269149

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายประสิทธิ์ ศรีละวรรณ
ครู

Prasitseelawan0808@gmail.com
Tel. 0934477419

นายวิชชากร ศรีวิสุทธิชัย
พนักงานราชการ

Witchakorn2013@gmail.com
Tel. -

นายสิริชัย บุญแสง
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายรัตนชัย จุลราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกรกช จันตะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพักตรา ราชามาตย์
ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพายัพ ซาหิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกฤต สันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัฐยา แสนสามารถ
ครูชำนาญการ
นายโยธิน ถาบุตร
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกิตติคุณ เชื้อสุจริต
ครู
นางดวงเดือน บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนุชรี พักแพง
ครูผู้ช่วย

sa_kuntida@kkumail.com
Tel. 0821774015

นางสาวสุชาดา ศรีทรงฮาต
ครูผู้ช่วย

suchadaa1996@gmail.com
Tel. 0804544791

นายนปกรณ์ มัยวงศ์
ครูผู้ข่วย

napakorn5304@gmail.com
Tel. 0910545304

นางสาวจันจิรา สินงาม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเนตรนรินทร์ สุขเกษม
ครูอัตราจ้าง
Mr.Raymond Nibla Gabaleo
ครูอัตราจ้าง

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณัฐฤดี จำเริญไกร
ครูธุรการ

Tel. 0817296596

นายรุ่งเรือง หนูเนียม
ช่างไม้ 4

Tel. 0903323364

นายเจษฎา สุภีร์คำ
ลูกจ้างชั่วคราว

Tel. 0613091285

นางบัวสา แกระหัน
ลูกจ้างชั่วคราว

Tel. 0847921203

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายนลธวัช แกระหัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวบุษบา จูมพิลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
นางสาวประภาพร กำไรทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร