โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่อยู่:
เลขที่ 402 หมู่ 2 ถนนสว่างฯ-นาบัว
ตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47290
THAILAND

โทรศัพท์: 0-4270-9142
แฟกซ์: 0-4270-9143
http://www.charoensin.ac.th

ข้อมูล: เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 charoensin on Facebook