เมื่อวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2554 งานวัดและประเมินผล ได้ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 / 2554 ผลปรากฎว่า การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ขอให้นักเรียนทุกคนสอบได้คะแนนกันเยอะๆ นะครับ

บรรยากาศการทำงานของคณะกรรมการกลาง

 

นายบุญรักษ์ วงษาไชย รองผู้อำนวยการ มาดูแลคณะกรรมการสอบด้วยความใ้กล้ชิด