งานวัดและประเมินผล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม BookMark เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 เพื่อให้คณะครูมีความรู้ในการใช้โปรแกรม BookMark อันจะช่วยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน มีความถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

ชมภาพทั้งหมดที่คลังภาพ