ประกาศเพิ่มเติม

เพื่อให้สอดคล้องกับการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จึงขยายระยะเวลาปิดรับซองเสนอราคา เป็น วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลาและสถานที่เดิม