วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางพัชร์ชนีท์  ยี่สุ่นแซม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมเพื่อช่วยเหลือดูและนักเรียนด้านงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน เพื่อระดมความคิดกับผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือดูและนักเรียน ถือเป็นความเอาใจใส่ของทางโรงเรียนที่มีต่อลูกศิษย์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี