เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้เข้าร่วมการประชุมสหวิทยาเขตลุ่มน้ำสงคราม ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดยมี ท่านเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นประธาน

ในการนี้ ผอ.กิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้นำเสนอข้อมูลของโรงเรียน

พร้อมทั้งรับรางวัลโรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2557

 

และนายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

รับรางวัลครูดีเด่นที่มีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น ประจำปี 2557

 

ขอขอบพระคุณท่านเสถียร แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ที่ได้มาจุดประกายความรู้ให้กับครูในเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ดีและมีคุณภาพต่อไป

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะผู้บริการ

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

การสัมมนากลุ่มย่อย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ