โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกับชุมชนบ้านเจริญศิลป์ หมู่ 2

จัดทำกระทงและขบวนแห่ ในประเพณีลอยกระทง ของเทศบาลเจริญศิลป์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

ในปีนี้ เราได้มา 2 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศขบวนแห่ และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางนพมาศ (นางสาวจตุพร ดังชัยภูมิ ม.4/1)

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ที่ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบพระคุณ นายกเทศมนตรี สมาน ศิลาแดง ที่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ทางเฟซบุคของโรงเรียน http://facebook.com/charoensin