โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และบูรณาการกิจกรรมอาเซียน โดยมีท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นประธานในพิธี

 

รองฯพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ กล่าวรายงานการจัดงานต่อท่านประธาน พร้อมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ได้จัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นท่านประธานได้เดินทางไปตัดริบบิ้นเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียน

 

นอกจากนี้ยังมีการบูรณการกิจกรรมอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้ และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง โดยในทุกกิจกรรมนักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการทำงาน การคิดและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง อันจะช่วยให้นักเรียนได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้น รวมถึงขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ร่วมมือจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้