โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อมารดา รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีท่าน ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" เป็นประธานในพิธี

 

ในงานนี้มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนนำเชิญผู้ปกครองมาได้ขึ้นไปกราบแม่บนเวที นับเป็นภาพแห่งความซาบซึ้งและประทับใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน ที่ได้เห็นลูกแสดงความกตัญญูต่อแม่ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้คัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2557 ได้แก่ นางสมจิต กันยาใส มารดาของนางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 และยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของโรงเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีเช่นนี้ในโอกาสต่อไป งานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการร่วมมือของคณะครูและนักเรียน ที่สละเวลาอันมีค่าเตรียมงานวันแม่ปีนี้ให้ออกมาสมบูรณ์ สวยงามและประทับใจ