เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ได้จัดงานนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Symposium 2014 ณ หอประชุมวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในงานนี้ท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ขึ้นรับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลงานระดับชาติ ประจำปี 2557 นอกจากนี้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร ยังได้ไปร่วมจัดกิจกรรมการประกวดผลงานครู อีกด้วย