โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดให้นักเรียนใช้ Tablet ในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี

ในการศึกษาหาความรู้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย Tablet ได้เป็นอย่างดี