เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับคณะเอกอัคราชทูตประจำประเทศลาว

ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ รวมถึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทูตประเทศต่างๆ

เพื่อจัดทำเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่ผลงานต่อไป นับเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น