เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมกับขนส่งจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการสอบใบอนุญาตขับขี่

ให้กับนักเรียนและผู้สนใจ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่นักเรียน อันจะช่วย

ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นับเป็นการดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนทุกคน