กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหลังโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ให้สะอาด ร่มรื่น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่นักเรียน รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา