โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ซึ่งบรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้ฝึกทำแบบทดสอบโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับการสอบโอเน็ต

ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบโอเน็ต อันจะช่วยให้นักเรียนสามารถทำคะแนนโอเน็ตได้สูงขึ้น