ในวันที่ 7 เดือน 7 ของแต่ละปีถือเป็นวันทะนะบะตะ ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

จึงได้จัดกิจกรรมวันทะนะบะตะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น

ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภาษาสำคัญของโลกอีกภาษาหนึ่ง