เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบสอนในห้องคอมพิวเตอร์ 6

 

ตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการ ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ที่ต้องการให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดหาห้องคอมพิวเตอร์ 6 พร้อมด้วยเครืองแท็บเล็ต ให้คุณครูในกลุ่มสาระต่างๆ ได้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต ดังนั้น จึงได้ให้ความรู้กับคณะครูในการใช้แท็บเล็ต โดยมีคณะครูจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นวิทยากร