เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รู้จักกฏจราจร อันจะช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน

 

กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้กฏจราจร การสาธิตการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมาย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์ จำกัด และบริษัท กลางประกันภัย จำกัด