โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ สมัครเข้าเรียนเป็นไปตามแผนการรับนักเรียนของทางโรงเรียน