งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ประจำปี 2557

เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิม ที่จะหมดวาระในปีการศึกษา 2556 นี้ โดยมีนักเรียนร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียง

ตามระบอบประชาธิปไตย