โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โดยมีคณะผู้บริหาร และกรรมการนักเรียนไปร่วมกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมแนะแนวนอกจากจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

การออกแนะแนวครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

เรื่อง/ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต ภาพ/ นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ, เด็กชายจีระชัย  มุทาพร