โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับการประเมินคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน ด้านการบูรณาการศีลธรรม

คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ผลปรากฎว่า โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ผ่านการประเมินอย่างไม่มีเงื่อนไข เหมาะสมกับการเป็นต้นแบบอย่างยิ่ง


นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของอำเภอเจริญศิลป์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างของคนดี

มีศีล 5 มีธรรมะข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมิน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงาน ความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากวิสัยทัศน์และการบริการจัดการ

ของท่านผู้อำนวยการ โรงเรียน ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

รวมไปถึงผู้ปกครองและชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 

ชมภาพกิจกรรมวันประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศงานประเมิน

 

 

เรื่อง/ นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต

ภาพนิ่ง/ นางสาววรรณิสา  ปิ่นใจ, เด็กชายจีระชัย  มุทาพร

ถ่ายวีดีโอ/ นางสาวประทุมทอง  วิไลย์, นายอภิชาติ  บุตรวิชา

ตัดต่อวีดีโอ/ นายสุรวงค์  ศรีงาม