โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์

ไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

 

นักเรียนได้จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งด้วยตนเองเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม รวมถึงได้รับการสนับสนุน

ป้ายและเอกสารเผยแพร่จาก กกต. เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

 

นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและความภาคภูมิใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เฟซบุคของโรงเรียนนะครับ

 

เรื่อง/ วรวิทย์ ไชยวงศ์คต

ภาพ/ วรรณิสา  ปิ่นใจ