วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ถือเป็นวันครูแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

 

ในการนี้คณะครูโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 โดยคุรุสภา ดังนี้

 

คุณครูมาลา  วารินทร์

 

ท่านรองฯ สุนทรีรัตน์  ยาศิริ

 

ท่านรองฯ จิระพงษ์  คล้ายถม

 

ท่านรองฯ พูนชัย  วารินทร์

 

คุณครูบัญญัติ  ผิวงาม

 

คุณครูพายัพ  ซาหิน

 

คุณครูพิชิต  สุจริต

 

คุณครูสุนทร  ขันศรี

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูดีเด่นของโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ทุกท่านมา ณ ที่นี้