โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนและความสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพอื่นๆ ได้อีกที่ เฟซบุคของโรงเรียน