ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ณ สนามกีฬา โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

ผู้กำกับ และลูกเสือเนตรนารี กองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ 

รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ


 สดุดีลูกเสือ

                                   ข้าฯ ลูกเสือ     เชื้อไทย          ใจเคารพ

                         ขอน้อมนพ                บาทบง            พระทรงศรี

                         พระบาท                    มงกุฎเกล้า       จอมเมาลี

                         ทรงปราณี                  ก่อเกื้อ            ลูกเสือมา

                          ทรงอุตส่าห์                อบรม             บ่มนิสัย

                          ให้มีใจ                      รักชาติ            ศาสนา

                          ทรงสั่งสอน                สรรพกิจ          วิทยา

                          เป็นอาภา                  ผ่องพุทธ          วุฒิไกร

                          ดังดวงจัน                  ทราทิตย์          ประสิทธิแสง

                           กระจ่างแจ้ง                แจ่มภพ            สบสมัย

                            พระคุณนี้                   จะสถิต             สนิทใน

                           ดวงหทัย                    ทวยราษฎร์        ไม่คลาดเอย

 

 

พิธีนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือของคณะผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีทุกนาย รวมถึงผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุค คุณครูปัญจารา  ซาหิน มา ณ ที่นี้