เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ตัวแทนนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่ นางสาวทรรศน์มน  กันยาศัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประธานคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนเรานั่นเอง

 

คณะกรรมการที่มาประเมิน

 

ครูที่ปรึกษา

 

นางสาวทรรศน์มน ได้แสดงความสามารถอันโดดเด่น สมกับการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของนักเรียนเจริญศิลป์

 

นักเรียนเจริญศิลป์ แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

 

นักเรียนทำหน้าที่แนะนำโรงเรียนของเราอย่างเต็มความสามารถ

 

กรรมการทำหน้าที่ประเมินอย่างเข้มข้น

 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน จนสามารถเข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้

นำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราชาวเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" อีกครั้ง