เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผอ.กิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้มาต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรรค์ เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมชมการทำงานของโรงเรียน

 

 

 

 

ทางโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" มีความยินดีที่ท่านมาเยี่ยม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในครั้งต่อไป