เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เข้ารับโอวาทจาก ท่านรองฯวิทยา บุญยืน และ ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เนื่องในโอกาสที่มาสังเกตการสอนที่โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

 

 

 

ประกอบด้วย


นายกฤษณะ  หินมี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นายนิกร  นำสุย สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวศิริพร  ไพเขียว สาขาวิชาภาษาไทย

นายศราวุฒิ  วรสิทธิ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี  
นางสาวณธชกรณ์  วัฒนวงศ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
นายฐาปนัฐ  ดวงดูสัน  สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายกิตติชัย  ไชยวงศ์คต สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
นายณัฐวิชญ์  หลวงศรี สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ชาวเจริญศิลป์ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านด้วยความยินดี