เมื่อวันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" ได้จัดให้มีการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556

เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนที่ได้เรียนมาตลอดภาคเรียน และนำผลคะแนนไปตัดสินผลการเรียนของนักเรียนต่อไป

นักเรียนตั้งอกตั้งใจทำข้อสอบ

 

มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

คุณครูผู้ควบคุมห้องสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

 

คุณครูชาวต่างชาติก็มาร่วมดูแลนักเรียน

 

โต๊ะคุมสอบห้อง ม.5/1 สเบียงพร้อม

 

ห้องเรียนแคบเกินไปต้องออกมาสอบนอกห้องเรียน

 

วิชานี้ใช้กระดาษคำตอบ ที่ตรวจกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะ

 

กรรมการกลาง ดูแลจัดระบบรับส่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด

 

ประกาศตางรางสอบที่หน้าห้องวิชาการ

 

ประกาศแจ้งจากครูประจำวิชา

 

ตัวอย่างซองบรรจุข้อสอบ

 

กรรมการตรวจความเรียบร้อยของซองบรรจุข้อสอบ

 

กรรมการคุมสอบ เขียนเอกสารใบลงชื่อผู้เข้าสอบ

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คลังภาพ Google+

https://plus.google.com/u/0/photos/118308713264738647849/albums/5927034092702554241