โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน เพื่อเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้พัฒนาทักษะและแสดงความสามารถอย่างหลากหลาย และเปิดโอกาสให้นักเรียน

จากโรงเรียนใกล้เคียง ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมอยู่ระหว่างการจัดทำ