เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นักเรียนกลุ่มสมอง โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน Labschool Symposium 2013

ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนของเราสามารถนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประทับใจให้แก่กรรมการและผู้เข้าชม

ถือเป็นการเผยแพร่ความสามารถของนักเรียนไปสู่บุคคลภายนอก เป็นที่น่าภูมิใจมากๆ ครับ